Course Detail

PRT01

Period: 20 Aug 2016 - 11 Sep 2016
Price: 2850

Portrait Photography

รุ่น 1 แบบมี workshop

ระดับความยาก : เบื้องต้น รวมถึงการใช้งานทั่วไป
ลักษณะการเรียนการสอน ใช้สื่อการสอนบน Internet ผ่าน website pixproscool.net และทำกิจกรรมในกลุ่มปิด PIXPROsCOOL บน facebook ผู้เรียนศึกษาจากคลิปวีดีโอ บทความ ภาพตัวอย่าง ทำการบ้าน ส่งการบ้านและรับคำแนะนำจากครูผู้สอนตลอด 3 สัปดาห์

วิทยากร : กำพล กิตติพจน์วิไล

เนื้อหา

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ เรียนรู้การถ่ายภาพ Portrait โดยวิทยากร จะแนะนำให้ผู้ลงทะเบียน เข้าใจพื้นฐานของการถ่ายภาพ Portrait ปัจจัยที่มีผลต่อภาพถ่าย และการควบคุมกล้องถ่ายภาพ เพื่อให้เกิดภาพตามต้องการ วิทยากรจะอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง เมื่อจบคอร์สแล้ว ผู้เรียนสามารถถ่ายภาพ Portrait ได้ดีมากขึ้น

รายละเอียดของเนื้อหา มีดังนี้

1. การถ่ายภาพ Portrait คืออะไร และถ่ายไปเพื่ออะไร
2. การ Set up กล้อง : ISO , White Balance , Mode
3. การเลือกใช้ Lens
4. การดูทิศทางแสง การเลือกใช้แสง และผลของแสง
- ตามแสง
- ย้อนแสง
- แสงจากด้านข้าง
5. การใช้อุปกรณ์เสริม เพื่อควบคุมแสง
6. การทำความรู้จักและสื่อสารกับแบบ
7. การเลือก Background
8. การเลือกมุมหน้าของแบบ
9. การกำหนดรูปร่างและท่าทาง
10. การจัดองค์ประกอบภาพ
11. การจับจังหวะและอารมณ์ของแบบ
12. การปรับแต่งภาพหลังการถ่าย (ไม่รวม Retouch)
13. Workshop
นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนจะได้รับการตรวจการบ้าน และแนะแนวทางแก้ไข ทำให้สามารถมีพัฒนาการในการถ่ายภาพอย่างก้าวกระโดด

อุปกรณ์สำคัญที่จะต้องเตรียม
1. คอมพิวเตอร์ + Internet ใช้ในการเรียนที่สามารถดูคลิปวีดีโอได้ อย่างราบรื่นแนบเนียน
2. กล้องและอุปกรณ์พื้นฐานในการถ่ายภาพเท่าที่มี ไม่ต้องซื้อหาเพิ่ม
3. โปรแกรมย่อภาพเพื่อส่งการบ้าน

วิธีการเรียน
เมื่อถึงวันเปิดเรียน บทเรียนจะมาในรูปแบบ วีดีโอคลิป พร้อมบทความ ภาพประกอบ ตัวอย่าง ซึ่งจะโพสต์ ในกลุ่ม และในเวบ PIXPROsCOOL.NET นักเรียนต้องเปิด ดู ฟัง จด และ จำ และสามารถเปิดไปมาซ้ำ ๆ ได้ เพราะคลิปไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย จนกว่าจะเข้าใจ จากนั้น จะมี assignment พร้อมการบ้านให้ไปลองทำ และนำภาพมาโพสต์ส่งในกลุ่ม ซึ่งครู จะมาตรวจ แก้ไข ติชม และ ให้ไปถ่ายมาเพิ่ม จนแน่ใจว่าเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนไป แต่ละคลิปจะคงอยู่ตลอดการอบรม สามารถชมเวลาใดก็ได้ และ ชมซ้ำได้ไม่จำกัด


Instructor

Kumpol Kittiphotwilai


Visit His WorksBack