Course Detail

LEC02 หลักการวัดแสงในการถ่ายภาพ

Period: 08 Nov 2014 - 30 Nov 2014
Price: 1800

ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท
เนื้อหา
คอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของแสง, ลักษณะของแสง, ปัจจัยในการเกิดภาพ, การควบคุมปัจจัยเหล่านั้น, ทิศทางของแสงและผลของทิศทางในการเกิดภาพ, พื้นฐานการวัดแสง, ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ควบคุมแสงในกล้อง, ค่า EV และการคำนวณค่า EV, วิธีคิดของกล้องในการวัดแสง, ระบบเทากลาง, การเทียบสีต่าง ๆ กับระบบเทากลาง, ระบบวัดแสงของกล้องถ่ายภาพ, การเลือกใช้ระบบการวัดแสง, การชดเชยแสงเพื่อควบคุมแสง, เทคนิคเบื้องต้นในการฝึกวัดแสง, การวัดแสงในสถานการณ์ต่าง ๆ และการบ้าน เพื่อเพิ่มทักษะในการวัดแสง

วิทยากร Dust PIXPROs
ผู้ก่อตั้งเวบไซต์ www.pixpros.net มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ทางการถ่ายภาพมากว่า 10 ปี อบรมถ่ายภาพให้กับสถาบันต่าง ๆ มากมาย เช่น สถาบันพัฒนาทักษะวิชาชีพนานาชาติ, บริษัท Nikon, ธนาคาร HSBC, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, SCG, อาหารสุนัข PRO PLAN, NESTLE และอื่นๆ อีกมากมายตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเวบ จนถึงปัจจุบัน

อุปกรณ์สำคัญที่จะต้องเตรียม
1. คอมพิวเตอร์ + Internet ใช้ในการเรียนที่สามารถดูคลิปวีดีโอได้ อย่างราบรื่นแนบเนียน
2. กล้องและอุปกรณ์พื้นฐานในการถ่ายภาพเท่าที่มี ไม่ต้องซื้อหาเพิ่ม
3. โปรแกรมย่อภาพเพื่อส่งการบ้าน

วิธีการเรียน
เมื่อถึงวันเปิดเรียน บทเรียนจะมาในรูปแบบ วีดีโอคลิป ภาพ เสียง สมจริง พร้อมบทความ ภาพประกอบ ตัวอย่าง และอีกสารพัด ซึ่งจะโพส ในกลุ่มและใน www.pixproscool.net โดยผู้เรียนต้องเปิด ดู ฟัง จด และ จำ จนกว่าจะเข้าใจ ซึ่งผู้เรียนสามารถเปิดไปมาซ้ำ ๆ ได้ เพราะคลิปไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย จากนั้นจะมี assignment พร้อมการบ้านให้ไปลองทำ และนำภาพมาโพสส่งในกลุ่ม ซึ่งผู้สอน จะมาตรวจ แก้ไข ติชม และ ให้ไปถ่ายมาเพิ่ม จนแน่ใจว่าเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนไป

การเรียนแบบ online ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก และ PIXPROs ได้เปิดทดลองการเรียนแบบนี้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน พบว่าได้ผลและนักเรียนทุกคน สามารถเข้าใจบทเรียน ที่มากกว่านั่งฟังในห้องบรรยายแบบเดิม เพราะได้ไปลองจริง กลับมาส่งการบ้าน พร้อมร้บการติชมและถ่ายซ่อม สามารถเห็นพัฒนาการในการถ่ายภาพได้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงมีประสิทธิภาพมากกว่า ในขณะที่สะดวกสบายกว่าการเรียนแบบเดิม ง่วงก็พัก เหนื่อยก็นอน แล้วค่อยเปิดฟังต่อไป

ลักษณะการเรียนการสอน ใช้สื่อการสอนบน Internet ผ่าน www.pixproscool.net และทำกิจกรรมในกลุ่มปิด PIXPROsCOOL บน facebook


InstructorBack