Course (Workshop included)

ภาพถ่ายเพอร์เฟค ด้วยการวัดแสง (LEC1-07)
By Marut Matt Sillapasoontorn
Period : 08 Mar 2019 - 30 Apr 2019
Price : 3500 บาท

#คอร์สนี้ มี Workshop # การวัดแสงในการถ่ายภาพและการสร้างภาพถ่ายด้วยการวัดแสง ระดับ 1 รุ่นที่ 7### ผู้ลงทะเบียนเรียน ควรมีพื้นฐานการถ่ายภาพเบื้องต้น หรือ ผ่านคอร์ส DSLR , MLR มาแล้ว ###ระดับความยากเบื้องต้น ถึง ค่อนข้างยากเนื้อหาคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของแสง, ลักษณะของแสง, ปัจจัยในการเกิดภาพ, การควบคุมปัจจัยเหล่านั้น, ทิศทางของแสงและผลของทิศทางในการเกิดภาพ, พื้นฐานการวัดแสง, ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ควบคุมแสงในกล้อง, ค่า EV และการคำนวณค่า EV, วิธีคิดของกล้องในการวัดแสง, ระบบเทากลาง,... Read More


Expired More Details Share on facebook