Course (Workshop included)

Portrait Photography Workshop (PRT1_2)
By Marut Matt Sillapasoontorn
Period : 10 Nov 2018 - 30 Nov 2018
Price : 3550 บาท

เนื้อหาคอร์สการถ่ายภาพบุคคลเบื้องต้น จะแนะนำให้ผู้เรียน รู้จักกับการถ่ายภาพบุคคล ว่าคืออะไร มีกี่ประเภท อุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องใช้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลของเลนส์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการถ่ายภาพ แสง ธรรมชาติของแสง หลักการใช้แสงในการถ่ายภาพ การใช้อุปกรณ์ปรับเปลี่ยนสภาพแสง เพื่อผลของภาพที่แตกต่างกัน โครงสร้างมนุษย์ การปรับโครงสร้างหน้า และรูปร่าง การโพส การเรียนรู้สมดุลร่างกาย การถ่ายน้ำหนัก ภาษากาย การสื่อความด้วยภาษากาย พร้อมกับ workshop เพื่อให้มีความเข้าใจในการถ่ายภาพบุคคล ระดับความยาก ... Read More


Expired More Details Share on facebook

Digital Photography TE004 (TE0042018)
By Marut Matt Sillapasoontorn
Period : 24 Aug 2018 - 31 Dec 2018
Price : 0 บาท


Expired More Details Share on facebook

Digital Photography CA004 (CA0042018)
By Marut Matt Sillapasoontorn
Period : 24 Aug 2018 - 31 Dec 2018
Price : 0 บาท


Expired More Details Share on facebook